روابط عمومی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام و نام خانوادگی :علی اصغر نجاری
مدرک:دیپلم
سمت:مسئول دفتر مدیر و دبیرخانه
سابقه کار:
شرح وظایف:1-ثبت و صدور نامه ها  2-هماهنگی کارهای مدیر