حفظ نباتات | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام ونام خانوادگی :محمدعلی میرزایی
مدرک:مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی
سمت:کارشناس حفظ نباتات
سابقه کار:

تلفن تماس:32456386
شرح وظایف:1-نظارت بر ارائه مطلوب خدمات به کشاورزان (توزیع نهاده ها)ارائه خدمات مشاوره فنی آموزشی ترویجی به بهره برداران  2-نظارت مستمر بر طرحها و پروژه های مصوب و انعکاس مسائل ومشکلات به سطح شهرستان