واحد طیور ، زنبور عسل | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه


             

مرغداری

طرحهای مرغداری فعال به ظرفیت  1240000قطعه وبه تعداد 5 واحد

طرحهای مرغداری غیر فعال به ظرفیت 12000قطعه وبه تعداد1واحد