اداره امور فنی ، زیر بنایی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام و نام خانوادگی :محسن حسن زاده
مدرک:لیسانس آب و خاک
سمت:کارشناس مسئول فنی و زیربنایی
سابقه کار:
شماره تماس:
شرح وظایف:1-امکان یابی و انجام امورآبیاری تحت فشار 2-نظارت بر طرحهای آب وخاک