اداره امور فنی ، زیر بنایی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

 

نام و نام خانوادگی :تقی اسدی

شرح وظایف:

1-امکان یابی و انجام امور آبیاری تحت فشار

2-نظارت بر طرحهای آب وخاک