اداره امور اراضی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام ونام خانوادگی:ناصر غلام زاده
مدک تحصیلی :لیسانس حقوق
سمت :کارشناس امور اراضی
شماره تماس :32505644
شرح وظایف:1-نظارت بر واگذاریهای انجام شده و تغییر کاربری ها  2-امور مرتبط بر اصلاح اراضی