معاون فنی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

 

 

نام و نام خانوادگی: یاسر نوری

 

مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی - زراعت