معاون اداری ، مالی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام و نام خانوادگی :حسن اندقانی
مدرک:فوق دیپلم مدیریت
سمت:کارشناس امور مالی
سابقه کار :
شماره تلفن :
شرح وظایف:1-ثبت دفاتنر و تنظیم اسناد مالی 2-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورعمل های مالی