جلسه آبیاری تحت فشار و صندوق حمایت از بخش کشاورزی در شهر ایور - جلسه آبیاری تحت فشار و صندوق حمایت از بخش کشاورزی در شهر ایور | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

جلسه آبیاری تحت فشار و صندوق حمایت از بخش کشاورزی در شهر ایور

این جلسه در مورخه 16/10/93  ایور برگزار شد.

آقای مهندس رمضانی مدیر جهاد کشاورزی گرمه درابتدا خصوص جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی و همچنین  تسهیلات آبیاری تحت فشار صحبت نمودند.تسهیلات آبیاری تحت فشار به شرح زیر میباشد:

آبیاری تحت فشار

بلاعوض (تومان)

تسهیلات بلند مدت

جمع کل

قطره ای

6500000

6500000

13000000

بارانی

5000000

5000000

10000000

کم فشار

3200000

3200000

6400000

 

 سپس ایشان در خصوص صندوق حمایت از بخش کشاورزی وذکر این موضوع  که صندوق شهرستان گرمه با سهم حداکثر 49% دولت و 51% تولید کنندگان شهرستان با ساختار حقوقی سهامی خاص تشکیل خواهد شد.

ردیف

حق سهم بهره بردار

حد سقف واریزی

1

    10-1میلیون ریال

10میلیون ریال

2

30-10   میلیون ریال

سقف واریزی 3برابر مبلغ اعلام شده

3

100-30  میلیون ریال

سقف واریزی 100میلیون ریال

4

100 میلیون ریال به بالا

سقف واریزی 200میلیون ریال