جلسه توجیهی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی - جلسه توجیهی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
جلسه توجیهی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور جمعی از کشاورزان و دامداران  در مورخه 93/10/11برگزار شد.