مدیر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه


 

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد احمدی
مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
سابقه کار : 14سال
شماره تماس: 05832505641