مدیر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام و نام خانوادگی: یحیی رمضانی

مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی- علوم دام

سابقه کار : 14سال

شماره تماس: 32505641

شرح وظایف: