مسئول واحد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

 

نام ونام خانوادگی :موسی الرضا هادیانفر
شماره تلفن :
شرح وظایف:1-نظارت بر ارائه مطلوب خدمات به کشاورزان (توزیع نهاده ها )ارائه خدمات مشاوره فنی آموزشی ترویجی به بهره برداران   2- نظارت مستمر بر طرحها و پروژه های مصوب و انعکاس مسائل و مشکلات به سطح شهرستان