مسئول واحد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام ونام خانوادگی :محمد علی میرزایی
مدرک:مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی
سمت:کارشناس حفظ نباتات
سایقه کار :
شماره تلفن :
شرح وظایف:1-نظارت بر ارائه مطلوب خدمات به کشاورزان (توزیع نهاده ها )ارائه خدمات مشاوره فنی آموزشی ترویجی به بهره برداران   2- نظارت مستمر بر طرحها و پروژه های مصوب و انعکاس مسائل و مشکلات به سطح شهرستان