مسئول واحد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام و نام خانوادگی :تکتم رحیمی
مدرک:مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی
سمت :کارشناس حفظ نباتات و مکانیزاسیون
شماره تماس :32555644
شرح وظایف :1-ارائه آمار مرتبط با حفظ نباتات  2-تشکیل پرونده جهت متقاضیان تراکتور و ادوات کشاورزی