مسئول واحد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام ونام خانوادگی:محمدتقی حیدری
مدرک:مهندسی کشاورزی- علوم دام
سمت:کارشناس دامپروری
شماره تلفن:32505645
شرح وظایف:1-برنامه ریزی و کنترل و نظارت  بر پست اجرای طرحها و برنامه های بخش دامپروری در شهرستان 2-مطالعه ،بررسی در زمینه توسعه دامپروری و تبدیلواحدهای سنتی به صنعتی