مسئول واحد اداری | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام و نام خانوادگی :رضا روحی زاده
مدرک:فوق دیپلم مدیریت
سمت :کارشناس امور اداری
شماره تلفن :32505640
سابقه کار:
شرح وظایف:نظارت بر کنترل عملکرد نیروی انسانی  2-برنامه ریزی ایجاد هماهنگی و کنترل فعالیتهای مربوط به پشتیبانی ،خدمات،ایثارگران