مسئول واحد امور مالی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام ونام خانوادگی :حسن اندقانی
مدرک:فوق دیپلم مدیریت
سمت:کارشناس امور اداری
شماره تلفن :32505643
سابقه کار:
شرح وظایف:1-ثبت دفاتر و تنظیم اسناد مالی 2-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستور عمل های مالی