مسئول فنی و زیر بنایی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام و نام خانوادگی :محسن حسن زاده
مدرک:لیسانس آب و خاک 
سمت:کارشناس مسئول فنی و زیر بنایی
سابقه کار :
شماره تلفن:32505642

شرح وظایف:1-امکان یابی و انجام امور آبیاری تحت فشار   2- نظارت بر طرحهای آب وخاک