مسئول واحد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

نام ونام خانوادگی:صدیقه عبدی 
مدرک تحصیلی :مهندسی کشاورزی -زراعت 

سمت:کارشناس طرح و برنامه 
سابقه کار:
شماره تماس:32505640
شرح وظایف: