مسئول واحد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
نام ونام خانوادگی:علیرضا عباسی مقدم
مدرک تحصیلی :مهندسی کشاورزی -باغبانی
سمت:کارشناس مسئول زراعت و باغبانی
سابقه کار:
شماره تماس:32505644
شرح وظایف:1-نظارت بر عملیات اصلاحی باغات  2-تجزیه وتحلیل عملکرد کلیه پروژه ها