مسئول واحد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

نام ونام خانوادگی:یاسر نوری
سابقه کار:
شماره تماس:32505644
شرح وظایف:1-نظارت بر عملیات اصلاحی باغات  2-تجزیه وتحلیل عملکرد کلیه پروژه ها