مبارزه باآفات - مبارزه باآفات | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

 جمع آوری بقایای محصولات و میوه های باقیمانده و معدوم کردن آنها موجب کاهش آفات و افزایش محصول می گردد .

آیا می دانید شخم و یخ آب زمستانه پس از برداشت محصول موجب کاهش جمعیت آفات و تهویه مناسب خاک می گردد.


آیا می دانید یکی از مناسب ترین راه کنترل کرم گلوگاه انار جمع آوری و معدوم کردن انار باقیمانده باغات میباشد