کنترل بیماریهاي گياهي - کنترل بیماریهاي گياهي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
ضدعفونی بذور مصرفی قبل از کاشت با سموم قارچ کش از بروز بیماریهای قارچی مثل سیاهک جلوگیری خواهد کرد.