مبارزه با علفهای هرز - مبارزه با علفهای هرز | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

مبارزه با علفهای هرز باغات عامل موثری در کنترل خسارت خشکسالی می باشد.

بازدید مستمر و حذف تک بوته های جو دره در کنترل این علف هرز موثر میباشد.

 مصرف علف کش آپیروس با دز 27 گرم در هکتار در زمانیکه علف هرز جو دره در مرحله رشدي گره دوم ساقه قرار دارد در کنترل علف هرز موثر است.

قبل از اقدام جهت مبارزه با علفهای هرز غلات با توجه به مراحل رویشي و نوع علف هرز نوع علف کش خود را با مشورت کارشناسان حفظ نباتات انتخاب نمائید.