تاریخ کاشت - تاریخ کاشت | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

کشاورز عزیز: زمان مناسب کاشت غلات در مناطق معتدل شهرستان قبل از پایان آبان ماه میباشد.با توجه به پیش بینی کاهش بارندگی در سال جاری توصیه می شود کشت محصول جو در اولویت قرار گیرد.