اراضي - 111 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

با حفظ اراضي كشاورزي استقلال خود را حفظ كنيم

 

حفظ كاربري اراضي كشاورزي نويد بخش استقلال و خود كفايي فرداست

 

 تخريب اراضي زراعي و باغها يعني نابودي كشاورزي

 

 حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها گريز از وابستگي

 

 همه ما در قبال حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مسئوليم.

 

 حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها دروازه اي است به فردايي بهتر.

 

تداوم بقاي روستاها در گروه حفظ كاربري اراضي كشاورزي است.

 

تغيير كاربري اراضي كشاورزي مساوي است با تهديد امنيت غذايي

 

 تغيير كاربري اراضي كشاورزي مساوي است با مهاجرت روستائيان به شهرها

 

 آيا مي دانيد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ بدون مجوز جهاد كشاورزي ممنوع مي باشد