تغذیه گیاهی - تغذیه گیاهی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
محلول پاشی کودهای پتاسه سبب افزایش مقاومت گیاه به خشکسالی و سرمازدگی می شود.

 کشاورزان و باغداران عزیز با توجه به احتمال وقوع سرمای بهاره استفاده از کودهای ازته را تا اتمام خطر سرمازدگی قطع نمایید.