امور دام - امور دام | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

استفاده ازسیلوی ذرت علوفه ای افزایش تولید و سلامت دام را تضمین میکند.

کنسانتره پلت باعث کاهش 10 الی 15 درصدی پرت خوراک در واحدهای دامداری می گردد

 مخلوط علوفه و کنسانتره (TMR) باعث جلوگیری از اسیدوز در دامها میگردد.

 اجرای عملیات اصلاح نژادی در دامداریهای سنتی باعث افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی میشود.