طیور - طیور | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

به محض شروع روشنایی آب و دان کافی در اختیار طیور قرار گیرد.