نکات فنی مرحله داشت گندم - نکات فنی مرحله داشت گندم | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

نکات فنی مرحله داشت گندم

کشاورزان عزیز با اجرای توصیه های فنی و کارشناسی در جهت افزایش کمی و کیفی محصول و تولیدی گام برداریم.

نکات فنی مرحله داشت گندم :

آبیاری- اجرای به موقع عملیات آبیاری خصوصا در مرحله بحرانی (ساقه دهی،خوشه دهی،رسیدن)

علف های هرز- مبارزه با علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ با استفاده از سموم توصیه شده توسط کارشناس حفظ نباتات این مدیریت

لازم به توضیح است که بهترین مرحله برای مبارزه با علف هرز از زمان پنجه زنی تا شروع مرحله ساقه رفتن می باشد.

سن گندم- مبارزه با آفت سن گندم با استفاده از سم فنیترتیون(به میزان یک لیتر در هکتار)و دسیس 300سی سی در هکتار در صورت وجود آفت سن و جمعیت قابل قبول طبق توصیه های فنی کارشناسان حفظ نیاتات اقدام گردد.

مبارزه با سن مادری عملکرد بیش از سه تن چهار عدد در متر مربع و عملکرد کمتر از سه تن سه عدد در متر مربع باید سم پاشی و مبارزه شیمیایی انجام گردد.

مبارزه با پوره سن عملکرد بیش از سه تن شش عدد در متر مربع و عملکرد کمتر از سه تن پنج عدد در متر مربع باید سم پاشی و مبارزه شیمیایی گردد.

کوددهی:

عملکرد مورد انتظار

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

مرحله پنجه زنی

ابتدای ساقه رفتن

ابتدای خوشه رفتن

 (شکم خوش)

اوره(kg/h)

اوره(kg/h)

سولفات روی محلول پاشی

اوره(kg/h)

سولفات روی محلول پاشی

3.5-3

50

50

4در 1000

50

4در 1000

5-3.5

50

80

4در 1000

70

4در 1000

بالاتر از 5

50

100

4در 1000

100

4در 1000