گزارش کار باغبانی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

نتایج هزینه کرد اعتبارات و تسهیلات باغبانی:

  • اصلاح ونوسازی باغات  درسطح 33.5 هکتار
  • احداث باغات جدید الحداث درسطح 50.7 هکتار (کشت ارقام سیب دورنگ فرانسه لبنانی قرمز وزرد ، انواع آلو ، انگور شاهرودی ، انار ملس ساوه )
  • خرید وتوزیع نهال ازمحل اعتبارات یارانه ای به میزان  9800 اصله
  • صدور مجوز تولید وفروش نهال پسته به میزان 15000 اصله
  • افزایش راندمان تولید به میزان 3500 کیلوگرم درهکتار
  • افزایش اشتغال مستقیم به میزان                        20 نفر
  • افزایش اشتغال غیر مستقیم (فصلی )                250 نفر
  • مبارزه با آفات وبیماریهای باغی درسطح            600 هکتار