واحد دام | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
گاوداری
گاوداری شیری صنعتی نداریم
گاوداری کوچک روستایی11 واحد 106 راس

گاوداری گوشتی صنعتی 1 واحد50 راسی (شیخ زاده)

گوسفندداري
گوسفندداري داشتي كوچك وروستايي9 واحد 705
گوسفندداري گوشتي كوچك وروستايي24 واحد 1370
گوسفنداری داشتی صنعتی1- اربابی 200 راسی2- حسینی1000راسی3-500  راسی نجاری
4-گوسفنداری داشتی 200راسی کاردان- ودرمجموع 1900 راس

گوسفنداری گوشتی صنعتی 1- نور اله خاني به ظرفيت 200  راسی 2- شركت تعاوني دامداران چشمه جلال الدین گرمه به ظرفيت 200 راس  و در مجموع  400 راس