برنامه وطرحهاي امور دام | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
برنامه وطرحهاي مهم وشاخص وفق پتانسيل ومزيت بخشي منطقه

-        افزايش ظرفيت مرغداري گوشتي آقاي نوروزي از 44000 قطعه به 100000 قطعه

-        گوسفندداري گوشتي (پرواري ) 500 راسي آقاي محمود اسفندياري در مرحله ساخت

-        احداث گاوداري شيري 3 مورد در دست اقدام ومعرفي به بانك جهت دريافت تسهيلات  

-        مرغداري گوشتي و تخمگذار هر كدام به ظرفيت 100 هزار قطعه مربوط آقاي فرهادي توماج در مرحله گرفتن پروانه تاسيس

-        مرغداري 100 هزار قطعه اي (مرغ مادر ) شركت كشت وصنعت جوين در مرحله واگذاري زمين

-        گوسفندداري داشتي  3000 راسي آقاي سيد محمود حسيني خليلي در مرحله معرفي به بانك