گزارش کار واحد زراعت - گزارش کار واحد زراعت | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

1-تشکیل جلسات کشت پاییزه جهت برنامه ریزی و هماهنگی          4 مورد

2-مکانیابی و کشت کلزا                       100 هکتار که 20 درصد بیشتر از تعهد سازمانی در روستای بیدک اجرا شده است

3- نظارت بر کشت  گندم آبی پاییزه                  2625 هکتار

4- نظارت بر کشت  گندم دیم  پاییزه                  1060 هکتار

5- برگزاری کلاسهای ترویجی کشت پاییزه                 7 مورد با شرکت 137 نفر کشاورز

6-معرفی 227 نفر گندم کار به بانک کشاورزی جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش کشت پاییزه

7- استقرار کارگزار بیمه محصولات کشاورزی  در مدیریت  و مر کز خدمات رباط قربیل

8-انعقاد قرار داد با شرکت  مشاور جهت نظارت برکشت پاییزه به مساحت 1080 هکتار در اراضی مرغزار – کجبید و بیدک

9-نظارت و ارائه مشاوره فنی جهت کشت خاکورزی  در کشت آبی  به مساحت  262 هکتار

10- نظارت و ارائه مشاوره فنی جهت کشت با دستگاه عمیقکار  به مساحت   212 هکتار

11-ارایه لیست کشاورزان به عاملین توزیع کود و حذف حواله کود جهت تسهیل خدمات رسانی به کشاورز

12 – توزیع 234 تن بذور گواهی شده و مادری بین کشاورزان متقاضی