گزارش کار امور اراضی - گزارش کار امور اراضی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

گزارش فعالیتهای اداره امور اراضی

1-وصول عواید حاصل از فروش و اجاره اراضی                  20میلیون ریال

2-نظارت بر طرحهای واگذاری                                      17مورد

3-نقشه برداری اراضی کشاورزی                                 300هکتار

4-نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری تبصره 4                    2مورد

5-امور باقیمانده اصلاحات ارضی                                   40هکتار

6-واگذاری اراضی طرحهای کشاورزی                            13هکتار

7-  واگذاری اراضی طرحهای غیر کشاورزی                     1.5هکتار