بیمه تامین اجتماعی کشاورزان - بیمه تامین اجتماعی کشاورزان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
کشاورز محترم:
جهت بهره مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی کشاورزان
1-مراجعه به صنف کشاورزی جهت اخذ پروانه کشاورزی یا دامداری
2-مراجعه به جهاد کشاورزی جهت اخذ معرفی نامه
3-مراجعه به تامین اجتماعی شهرستان به همراه مدارک زیر:
ا- پروانه کشاورزی                            2- معرفی نامه از جهاد کشاورزی
3- مدارک شناسایی                          4- مدارک مالکیت زمین